VietSifo

#!/bin/sh name=$(whoami)

Kiến trúc hệ thống SOC Vietsifo

VIETSIFO Security Operations Center

Vietsifo với mô hình là Nhà cung cấp Dịch vụ quản lý bảo mật (MSSP – Managed Security Service Provider) cung cấp đầy đủ hệ thống SIEM và MRD cho khách hàng. Hệ thống được vận hành, theo dõi 24/7/365. Hệ thống thông tin khách hàng, sự cố được bảo mật và an toàn

soc-vietsifo

VIETSIFO xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên môn cao đảm nhiệm các vai trò:
• SOC Manager
• Analyst Team Lead
• L1 Analyst
• L2 Analyst
• L3 Analyst
• Threat Intelligence Analyst
• Engineering Manager
• Content Engineer
• Deployment Engineer
• System Engineer

Scroll to top